Lời chào của Giám đốc

Xin chào!
Cảm ơn đã đến thăm trang web của Trung tâm ngôn ngữ tiếng Hàn tại Tp.HCM!

Kim Tae Hyung

Trung tâm Ngôn ng? Ti?ng Hàn t?i TPHCM chúng tôi là c? quan giáo d?c do B? giáo d?c Hàn Qu?c thành l?p vào tháng 1 n?m 2013 nh?m h? tr? công tác gi?ng d?y cho c?ng ??ng Hàn ki?u ??c tính kho?ng 100 ngàn ng??i t?i TP.HCM và các t?nh lân c?n. Ch?c n?ng ho?t ??ng chính c?a chúng tôi t?p trung ??n vi?c ph? bi?n ti?ng Hàn nh? gi?ng d?y, h? tr? các ho?t ??ng ?ào t?o c?a các tr??ng d?y ti?ng Hàn Qu?c, h? tr? ho?t ??ng du h?c…

Vi?t Nam và Hàn Qu?c có r?t nhi?u ?i?m t??ng ??ng v? l?ch s?, v?n hóa c?ng nh? gi?ng nhau v? m?t mong mu?n phát tri?n xã h?i thông qua giáo d?c. S? du h?c sinh Vi?t Nam t?i th?i ?i?m n?m 2015 là 4.451 ng??i, chi?m t?ng s? 4,9% và ??ng th? 2 ch? sau Trung Qu?c trong t?ng s? du h?c sinh t?i Hàn Qu?c. Thêm n?a, s? l??ng thí sinh d? thi k? thi N?ng l?c ti?ng Hàn (TOPIK) t?i Vi?t Nam n?m 2015 ??ng th? 4 trên toàn th? gi?i, chi?m 6,3% trong t?ng s? 13.160 ng??i. ?i?u ?ó có ngh?a là v? m?t giáo d?c, Vi?t Nam (bao g?m TP.HCM) và Hàn Qu?c có nhi?u kh? n?ng thông hi?u, h?p l?c ?? cùng phát tri?n.

Trung tâm chúng tôi ???c ??t t?i Tòa nhà thu?c T?ng lãnh s? quán Hàn Qu?c, s? n? l?c h?t s?c mình ?? thông hi?u sâu s?c c?ng ??ng Hàn ki?u l?n ng??i Vi?t Nam, c?ng nh? h?p l?c ?? bi?n nhi?u ?i?u kh? thi thành k?t qu? th?c t?.

R?t mong nh?n ???c s? ??ng viên khuy?n khích tích c?c và nh?ng l?i khuyên chân thành ?? Trung tâm chúng tôi có th? tr? thành ?i?m nh?n quan tr?ng trong m?i quan h? giao l?u Hàn – Vi?t.

Xin c?m ?n.

Giám ??c Kim Tae Hyung