Bài báo trên tạp chí Xin chào Việt Nam ngày 14.9.2014 (Cty Kim & Kim và Trung tâm ngôn ngữ tiếng Hàn tại Tp.HCM)

Gi? h?c tr?i nghi?m v?n hóa (làm kim chi) thu?c ch??ng trình ti?ng Hàn cho ??i t??ng di trú k?t hôn t?i Cty Kim & Kim trên T?p chí Xin chào Vi?t Nam ngày 14.9.2014

Untitled